Linjevägen 86, 913 42 Obbola

Våra stadgar

§1 FIRMA
Föreningens namn är NÄTET i Obbola Ekonomisk förening.

§2 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

 • bedriva och inspirera till verksamhet som befrämjar Obbolas ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
 • tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för uthyrning till medlemmar,
 • privatpersoner och sammanslutningar verksamma i Obbola med omnejd.
 • till medlemmar och förhyrare erbjuda och försälja mat, fika samt därtill hörande drycker.
 • föreningen skall vara opolitisk.

§3 HEMORT
Föreningen har sin hemort i stadsdelen Obbola i Umeå kommun.

§4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut
samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av
styrelsen, eller av den styrelsen utser.

§5 MEDLEMMARNAS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat:

 • delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler och tillhörande utemiljö
 • stå till förfogande vid behov av vissa ideella insatser
 • medverka vid gemensamma aktivitetsdagar
 • skriftligen uppdatera sina kontaktuppgifter till föreningens medlemsregister

§6 INSATS
Särskild insats görs för att främja Obbola Folkets Hus-verksamheten med lägst 100 kronor
eller högst 500 kronor.
Insatsens storlek beslutas av föreningsstämman året innan.
Insatsen betalas när medlemskap har beviljats.
En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av
föreningsstämman.
Medlemsavgiften betalas på det sätt, och inom den tid, som styrelsen bestämmer.
Föreningsstämman kan besluta om befrielse från medlemsavgift för förstaårsmedlemmar.

§8 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen, senast en månad
före och tidigast sex månader före räkenskapsårets utgång och blir därmed skild från
föreningen vid räkenskapsårets utgång.

Medlem som inte erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid får skriftligen anmodas göra
detta inom 30 dagar. Undanlåter hen att göra detta, och inte förebringat skäl för anstånd
som kan godkännas av styrelsen, skall medlemmen anses ha utträtt frivilligt ur föreningen.

§9 UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen:

 • undanlåtit att betala stadgade avgifter till föreningen
 • motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller
 • uppenbart skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom minst 14
dagar yttra sig i ärendet. Vid beslut om uteslutning skall skäl anges.

§10 STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens
framåtskridande, samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att:

 • företräda föreningen och bevaka dess intressen.
 • verkställa av årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och ansvara för föreningens medel.
 • förbereda årsmötet och annat allmänt möte eller aktivitet.

§11 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande, kassör och minst 2 ledamöter, jämte två suppleanter.
Högsta antalet ledamöter som kan väljas är 5 inklusive ordföranden och kassör.

§12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman för en tid av ett år.
Kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en tid av
två år.

Avgår vald styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant.
Styrelsen utser inom sig de övriga befattningar som behövs.

§13 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen därtill utser.

§14 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillsändas samtliga styrelseledamöter med uppgift
om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför då minst 3 ledamöter är närvarande. Vid sammanträde skall
protokoll föras.

§15 RÄKENSKAPS ÅR
Räkenskapsår och styrelsens arbetsår är lika med kalenderår.

§16 REVISION
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två
revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen skall avge årsredovisning till revisorerna senast en månad före årsmötet. Därefter
äger revisorerna ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar, när så de så önskar.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret och till
styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§17 FÖRENINGSSTÄMMA
Kallelse till föreningsstämma, även kallat årsmöte, sker skriftligt per mejl eller när medlem
så begärt, per post. Kallelse ska skickas tidigast fyra veckor före föreningsstämman och
senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligt per mejl. Enskilda medlemmar
kan också begära att få meddelanden från styrelsen via post. Begäran om meddelanden per
post sker skriftligt till styrelsen och skall noteras i medlemsregistret.
Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna
om detta.
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av årets första kvartal. Årsmöteshandlingar finns
tillgängliga på Obbola Folkets Hus senast 7 dagar före mötet.

§18 RÖSTRÄTT
Vid årsmötet har varje medlem en röst.

§19 BESLUTFÖRHET
Föreningsstämman är beslutför med de antal röstberättigande medlemmar, som är
närvarande på mötet.

§20 FÖREDRAGNINGSLISTA

 • Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
 • Val av ordförande samt protokollförare för stämman
 • Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Val av två justeringspersoner, som jämte mötesordförande skall justera protokollet.
 • Styrelsens årsredovisning för föregående verksamhetsår.
 • Revisorernas berättelse över föregående verksamhetsår.
 • Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. Avgående styrelse deltar ej i denna fråga.
 • Val av minst en revisor för en tid av ett år.
 • Val av max två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
 • Val av valberedare och suppleant för en tid av ett år.
 • Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
 • Val av föreningens kassör för en tid av två år.
 • Val av övriga styrelseledamöter, jämte suppleanter för en tid av två år.
 • Behandling av ärenden som väckts av styrelsen eller medlem minst 10 dagar före mötet.

Frågor av ekonomisk karaktär som inte finns med på föredragningslistan får inte avgöras.

§21 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra stämma skall hållas när styrelsen anser det nödvändigt.
Styrelsen kallar till extrastämma, när revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade
skriftligen begär det.

§23 BESLUT, OMRÖSTNING PÅ FÖRENINGSSTÄMMA
Omröstning sker öppet, utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så
begär.
Beslut vid föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötes-
ordförande utslagsröst. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning vid lika
röstetal.

§24 UPPLÖSNING
Vid beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens behållna medel skall
användas till bestämt mål för främjande av Obbola.

§25 STADGAR
Stadgarna för föreningen kan endast ändras genom beslut på två av varandra
följande föreningsstämmor.
Förslag till förändringar, med kommentarer till föreslagna ändringar, samt föregående
stadgar skall när ändringar föreslås tillsändas medlemmarna tillsammans med kallelse senast
två veckor innan föreningsstämma.
Styrelsen ansvarar för att föreningens stadgar finns tillgängliga för medlemmarna.

Vill du ladda ner stadgarna som PDF finns de här: Stadgar rev 20171126.

 

Stadgarna reviderade 20171126